Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted.

stk. 1 Foreningens navn er ”Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg ”, i daglig tale blot ”Enhedslisten Esbjerg”.

stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

stk. 3 Foreningen er en lokalafdeling af partiet ”Enhedslisten, de rød-grønne”

§ 2 Formål

stk. 1 Afdelingen følger partiet Enhedslistens formål, grundlag, idé og vedtægter.

stk. 2 Afdelingen arbejder derudover for at øge repræsentation i det lokale byråd, at styrke venstrefløjen i Esbjerg samt samarbejde med progressive kræfter.

§ 3 Medlemskab

stk. 1 Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

stk. 2 Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Esbjerg Kommune er medlem af Enhedslisten i Esbjerg, medmindre de har anmodet om at blive overflyttet til en anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være medlem af Enhedslisten i Esbjerg, hvis de har anmodet landskontoret om det.

stk. 3 Kontingent fastsættes af landsorganisationen på Enhedslistens årsmøde

stk. 4 Medlemskab af eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4 Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned

stk. 3 Alle medlemmer af Enhedslisten Esbjerg indkaldes pr. e-mail, med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen. Ønskes det, kan indkaldelsen fås pr. brev SMS sendes dagen før.

stk. 4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent. Referatet godkendes punktvis, således at referatet er godkendt efter mødet.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder udtalelser.
5. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Vedtagelse af budget for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af intern revisor.
10. Valg af intern revisorsuppleant
11. Eventuelt.

stk. 5 Ethvert medlem kan fremsætte beslutningsforslag til generalforsamlingen. For at et forslag kan behandles, skal det være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende det elektronisk til medlemmerne før generalforsamlingen og pr. brev til de der ønsker det.

stk. 6 Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen.

stk. 7 Alle medlemmer af afdelingen, som har betalt kontingent inden generalforsamlingens start, har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

stk. 8 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor intet andet fremgår af nuværende vedtægter, ved simpelt flertal.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

stk. 9 Der afholdes skriftlig afstemning, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette.

stk. 10 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt, hvor de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, dvs. fire.

stk. 11 Alle beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen sendes til medlemmerne.

stk. 12 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst ¼ af afdelingens medlemmer, et flertal på et medlemsmøde eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

stk. 13 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med minimum 10 dages varsel.For at sikre at alle kan have fået indkaldelsen 10 dage inden skal det
udsendes 10 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

stk. 14 Valg af organizere (landspålagt gruppe som organiserer aktiviteter i forbindelse med valget) foregår efter samme §’er som bestyrelsen, dette valg kan dog også foretages på et medlemsmøde.

stk.15 Organizer vælges for max. et år ad gangen.

stk. 16 Organizer arbejder i tæt samarbejde med bestyrelsen.

stk. 17 Referat som er godkendt på generalforsamlingen, sendes ud til medlemmerne.

§ 5 Medlemsmøde

stk. 1 Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

stk. 2 Det tilstræbes, at der afholdes et medlemsmøde om måneden, juli måned undtaget.

stk. 3 Alle beslutninger og væsentlige debatter fra medlemsmøderne skal offentliggøres for medlemmerne.

stk. 4 Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til og forberede medlemsmødet.

stk. 5 Dagsordenen til et medlemsmøde bør som minimum have følgende punkter:

1. Velkomst og præsentation.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Oplæg, aktuelt politisk emne.
5. Fri debat
6. Meddelelser og kommende aktiviteter fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
7. Eventuelt.

stk. 6 Bestyrelsen planlægger afholdelse af medlemsmøder i fremtiden, således at medlemmerne kender datoen for de tre næstkomne møder.

Stk. 7 Referatet godkendes efter hvert punkt på dagsordenen og udsendes til alle medlemmer efterfølgende.

§ 6 Bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen er afdelingens ledelse og vælges på generalforsamlingen.

stk. 2 Afdelingens kontaktperson og kasserer findes når bestyrelsen konstitueres. Kontaktperson og Kasserer tegner afdelingen i forhold til banken hver især. Kassereren orienterer bestyrelsen om afdelingens likvide midler mindst en gang per kvartal.

stk. 3 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer. Der kan vælges op til tre suppleanter. Suppleanter indkaldes ved længerevarende forfald.

stk. 4 Bestyrelsen holder minimum møde hver måned.

stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 6 Bestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe politiske beslutninger, såfremt det drejer sig om sager hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at inddrage medlemsmødet.

stk. 7 Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 7 udvalg/grupper

stk. 1 På initiativ af bestyrelsen eller en kreds af medlemmer, kan der dannes udvalg/grupper om særlige arbejdsområder. Hvert udvalg vælger en kontaktperson.

stk. 2 Udvalgsmøder er åbne for medlemmer og kan annonceres i kalenderen.

stk. 3 Udvalget kan udtale sig på egne vegne i forståelse med bestyrelsen eller medlemsmødet.

Stk. 4 Bestyrelsen / medlemsmødet kan beslutte ,at et udvalg selv råder over et beløb som fastsættes af bestyrelsen / medlemsmødet. Der afleveres bilag over forbrug til kassereren.

§ 8 Kandidater til kommunevalg

stk. 1 Byrådskandidater for Enhedslisten Esbjerg skal være medlem af afdelingen Enhedslisten Esbjerg.

stk. 2 Kandidater til byråd er opstillet på partiliste.

stk. 3 Senest seks måneder før kommunalvalg afholdes et medlemsmøde med kommunalvalg og kandidatopstilling som hovedpunkt. Her fastlægges hvor der skal opstilles, samt antallet af spidskandidater.

stk. 4 Enhedslisten Esbjergs spidskandidater vælges på et medlemsmøde senest tre måneder før kommunalvalget. Mødet kan beslutte at overlade besættelsen af de resterende pladser til et senere møde eller til bestyrelsen.

stk. 5 Enhedslisten Esbjerg prioriterer ligestilling mellem køn, etniske grupper, alder, erhverv mv.

stk. 6 Personer, der er opstillet af Enhedslisten Esbjerg, og er blevet valg til Byråd, Kommunalbestyrelse, råd, udvalg eller nævn, skal følge Enhedslistens politiske grundlag, og er underlagt generalforsamlingen, medlemsmøderne og bestyrelsens beslutninger.

stk. 7 Personer, der modtager vederlag i kraft af deres valg til Byråd, Kommunalbestyrelse, råd, udvalg eller nævn, eller andre offentlige hverv i forbindelse med medlemskab af Enhedslisten Esbjerg, betaler partiskat i forhold til Enhedslistens retningslinjer.

§ 9 Regnskab og økonomi

stk. 1 Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2 Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi overfor generalforsamlingen og medlemsmødet.

stk. 4 Kassereren er ansvarlig for den daglige bogføring, og afdelingens bogholderi er åbent for alle medlemmer.

stk. 5 Afdelingens midler indsættes på afdelingens bankkonto, kun et mindre beløb haves i kontanter. Afdelingen benytter netbank.

stk. 6 Afdelingen hæfter alene for dens formue. De påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 Vedtægtsændringer

stk. 1 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen efter de i §4 beskrevne regler. stk. 3 Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på generalforsamlingen.

§ 11 Opløsning

stk. 1 Opløsning af afdelingen kan kun ske efter vedtagelse med 2/3-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2 Opløses afdelingen, skal alle eventuelle aktiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

§ 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen d. 30. maj 2021.