Det vil Enhedslisten Esbjerg

ALTERNATIVET TIL VENSTRE

Enhedslisten kæmper for et solidarisk, demokratisk samfund – et samfund, hvor samarbejde afløser konkurrence, og hvor ulighed mindskes eller helt elimineres. Et samfund, hvor utryghed er afløst af tryghed.

Enhedslisten kæmper for opretning af den kommunale service, som igennem flere år er blevet økonomisk udsultet med ringere kår for borgerne og ringere arbejdsvilkår for vores ansatte til følge. Vi kæmper imod de anonymiserende grønthøsternedskæringer, der under betegnelser som ”finansieringsbidrag” og ”procenteffektiviseringer” ødelægger kommunens service og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Kommunen er borgernes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten give borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på deres egen kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges.

Der skal gøres op med tendensen til altid at prioritere hensynet til investorer højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.
En sådan politik kræver, at kommunen også agerer politisk udadtil, i forhold til leverandører, regeringen og måske endda internationalt, og ikke blot giver efter for økonomiske interesser.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

 • Kun lovpligtige udliciteringer eller udbud gennemføres – og med krav om klimaneutrale løsninger og ordentlige arbejdsforhold
 • Indføre sociale klausuler så alle virksomheder løfter et socialt ansvar uanset opgave
 • Udliciterede områder skal så vidt muligt trækkes tilbage til kommunen
 • Gennemføre forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet.

 

STYRK VELFÆRDEN – FJERN ULIGHEDEN

Stort set alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv have brug for hjælp fra det offentlige. Det skal ikke være en kamp at få den nødvendige hjælp, uanset om det er første gang eller ej. Kommunen er underlagt en frygtelig masse love og regler fra Christiansborg, der gør, at borgerne meget nemt føler sig som et nummer i køen i stedet for et menneske med følelser og livserfaring. Det er ingen nem øvelse, men vi vil stemme for ethvert forslag, der humaniserer behandlingen af borgerne, når der ansøges om diverse ydelser efter Serviceloven, i Jobcentret og i familieafdelingen. Og alle skal behandles med respekt.

Vores ældre skal have bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Det skal sikres gennem øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud rettet mod ældre. Vi skal samtidig forbedre muligheden for, at ældre kan komme rundt i kommunen.

Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, har ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal have tid og mulighed for at imødekomme de behov, den ældre har.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

 • Bedre normeringer hele døgnet – særligt i weekender og aftentimer på plejecentrene
 • Flere pædagoger i daginstitutioner, SFO og klubtilbud
 • Flere lærere i folkeskolen og færre elever i klasserne
 • Fokus på det enkelte menneske i alle kommunens afdelinger
 • Værdighed og medmenneskelighed frem for regneark og kassetænkning.

 

STORE GRØNNE AMBITIONER

I Enhedslisten mener vi det alvorligt, når vi siger, at vi skal passe på naturen og miljøet.

Klimaforandringerne skal tages alvorligt, og vi skal som kommune fremme CO2- neutrale løsninger på alle niveauer. Målsætningen om en CO2-neutral kommune i 2030 skal fastholdes, og det kræver omstillinger i både landbrug, transport, byggeri og indkøb.

Insekter, pollen og mindre dyr skal have flere sammenhængende områder, så vi sikrer biodiversiteten på tværs af kommunen. Det betyder mindre asfalt og flere grønne korridorer.

Vi skal passe på vores drikkevandsboringer og sørge for, at der ikke anvendes sprøjtemidler og alverdens pesticider i områder, hvor der indvindes drikkevand. Også selvom det foregår på private marker.

Vi ønsker en total omlægning af al landbrug til økologisk landbrug, og vi mener sagtens, at kommunen kan være behjælpelig med rådgivning og alternativt opkøb af jorden for derefter at leje den ud til borgere, der ønsker at drive den økologisk.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

 • Tilbyde vejledning til landbrug, der ønsker at omlægge til økologisk jordbrug, for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt biodiversitet
 • Indkøbe og bruge flere økologiske produkter og økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale arbejdspladser
 • Renovere kommunale bygninger med fokus på bæredygtighed og genanvendelige materialer.

 

ET LEVENDE KULTUR- OG FRITIDSLIV

Enhedslisten arbejder for et levende kultur- og fritidsliv for alle i hele kommunen. Alle skal have mulighed for at opleve og deltage i det kulturelle liv uanset niveau.

Kulturskolens tilbud er essentiel for kommunens unge mennesker med interesse for musik, teater og billedkunst. Det vil vi gerne styrke. Ligesom det skal være nemt og billigt at låne lokaler, uanset om man spiller bridge eller trommer.

Vi har en blomstrende musikscene i Esbjerg Kommune, som vi vil gøre alt for fortsat blomstrer. Men det kræver investeringer i ordentlige øvelokaler og muligheder for at spille for et publikum.

Som kommune skal vi bruge kunsten meget mere offensivt, når vi bygger nyt eller renoverer. Kunst kan være med til at definere et boligområde – fortælle en historie. Det kræver, at vi involverer kunstnere i kommunens projekter fra starten og ikke først, når alle tegninger og planer er færdige.

DET VIL ENHEDSLISTEN:

 • Gode rammer for musikken og musikerne – i alt fra øvelokaler til muligheden for at spille for publikum
 • Plads til eksperimenterende og midlertidige aktiviteter i byrummet, som giver liv, udvikling og borgerinddragelse
 • Det Kulturelle Klippekort skal fastholdes og udvides til at gælde alle under 25 år for at sikre lige adgang til kulturelle oplevelser
 • Give alle mulighed for at deltage i idræts- og foreningslivet.

 

PRIORITER PENGENE – BRUG DEM RIGTIGT

Enhedslisten er skuffede over Kommunernes Landsforening og regeringen. Der kommer konstant nye arbejdsopgaver, men der følger aldrig penge nok med. Der kommer flere og flere ældre, og kommunerne får flere og flere opgaver, og dermed også flere udgifter.

Kommunens økonomi er styret fra Christiansborg. Man kan ikke bare sætte skatten op eller ned, og det er også fastlagt, hvor mange penge den enkelte kommune må bruge på både service og anlæg. Det er tåbeligt! I Enhedslisten mener vi, at kommunerne skal have langt mere magt over eget budget.

Vi vil investere i den offentlige velfærd og service, både når det drejer sig om flere hænder til at løse opgaverne men også i nye, klimaneutrale, tidssvarende bygninger. Den grønne omstilling er en bunden opgave, der SKAL løses, og det skal vi derfor som kommune finde pengene til.

Pengene findes i samfundet, men det handler om at prioritere kommunal velfærd og klima over skattelettelser, motorveje og kampfly.