Gratis busser

Udtalelse fra Enhedslisten Esbjerg-Fanø’s generalforsamling, 21. juni 2020.

Den kollektive trafik i Esbjerg Kommune skal forbedres, til gavn for miljøet og for at skabe større sammenhæng i kom-munen. Antallet af busafgange skal øges og det skal være gratis at køre med busserne for alle.

Udslippet af CO2 til atmosfæren er allerede langt lavere pr. passager ved bustransport end ved privatbilisme. Ved ud-skiftning til f.eks. el-busser vil forskellen for alvor betyde noget, både for støjen, luftkvaliteten og CO2-udledningen.

Det er vigtigt at kommunen sikrer, at den offentlige transport er et reelt alternativ i opfyldelsen af borgernes transportbehov. Desuden vil et fald i antallet af biler i gadebilledet betyde et langt mindre pres på byernes parkeringspladser, såle-des vi i stedet for flere parkeringshuse kan anlægge grønne oaser i byen. Til gavn for alle.

Der har været en lang række forsøg med gratis bustransport i kommuner over hele Danmark. Disse forsøg viser entydigt, at gratis busdrift kan lade sig gøre, og at man faktisk opnår det, der er formålet: flere buspassagerer og mindre privatbilisme. Og det kan betale sig. Masser af borgere vil gerne tage bussen i stedet for bilen, men lader være på grund af de stadigt stigende billetpriser; og endnu andre, især dem med de laveste indkomster, er reelt afskåret fra at rejse rundt i kommunen pga. den økonomiske belastning.

Gratis bustransport og hyppigere afgange vil kunne gøre Esbjerg kommune både grønnere og mere socialt retfærdig, samtidig med at det øger muligheden for familiebesøg, naturudflugter osv. for alle dem uden bil. Enhedslisten ønsker at gøre busserne gratis i Esbjerg Kommune og økonomisk er det realistisk.